Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi. Centralizētie eksāmeni notiek:

 • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
 • latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
 • matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

 

Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 9. klasēm – 2024. gada 23. aprīlī.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:

 • Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:
  • ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;
  • bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;
 • Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot monitoringa darbu noteiktajā laikā, monitoringa darbs vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek 2024. gada 8. maijā;
 • Centralizētie eksāmeni notiek:
  • optimālajā mācību satura apguves līmenī:
   • latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
   • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
   • matemātikā – 2024. gada 10. jūnijā;
  • augstākajā mācību satura apguves līmenī:
   • latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;
   • angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
   • bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 13. jūnijā, praktiskā daļa – 14. jūnijā;
   • vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā.

 

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.468

Rīgā 2014.gada 12.augustā

 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu,

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un

pamatizglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi, beidzot 3. klasi, ir diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 6. klasi, ir šādi:

1. diagnosticējošais darbs latviešu valodā;

2. diagnosticējošais darbs matemātikā;

3. diagnosticējošais darbs dabaszinībās;

Valsts pārbaudījumi, beidzot 9. klasi, ir šādi:

1. eksāmens latviešu valodā;

2. eksāmens matemātikā;

3. eksāmens Latvijas vēsturē;

4. eksāmens svešvalodā.

 

 

 

Izraksts no

Ministru kabineta noteikumiem Nr.281

 

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu,

mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem


Valsts pārbaudījumi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir ne mazāk kā četri:

1. centralizētais eksāmens latviešu valodā;

2. centralizētais eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles;

3. centralizētais eksāmens matemātikā;

4. vismaz viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles, kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1. mācību priekšmetā, kurā eksāmenu organizē Valsts izglītības satura centrs;

4.2. mācību priekšmetā, kura apjoms izglītības programmā nav mazāks par 105 mācību stundām un kurā eksāmenu organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

 

 

Rūjienas vidusskola


CE – Centralizētais eksāmens

IE VISC – Izvēles eksāmens, ko organizē Valsts izglītības satura centrs

IE RV – Izvēles eksāmens, ko organizē Rūjienas vidusskola

Mācību  priekšmeti

11. klase

12. klase

Latviešu valoda

 

CE

Svešvaloda (angļu, krievu, vācu)

 

CE

Matemātika

 

CE

Informātika

 

IE VISC

Latvijas un pasaules vēsture

 

CE

Literatūra

 

IE VISC

Ekonomika

 

IE VISC

Ģeogrāfija

IE VISC

 

Fizika

 

CE

Ķīmija

 

CE

Bioloģija

 

CE

Psiholoģija

 

IE RV

Tehniskā grafika

 

IE RV