Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Arī 2021./2022.m.g. Rūjienas vidusskolā veiksmīgi turpinājās projekta ‘’PuMPuRS’’ (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) realizācija. Projekts tika realizēts 5.-12.klasēs, sniedzot atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams, pedagoga palīga atbalstu mācību stundās vai attālinātajā mācību procesā. Projekta realizācijā atbalstu sniedza 3 pedagoga palīgi.

Par to, kuriem skolēniem vajadzīgs atbalsts, tika nolemts septembra AP sanāksmē, kā arī izvērtēts, kādā veidā tas tiks sniegts. Pirmajā semestrī kopumā tika realizēti 20 individuālie izglītības plāni, kā arī, izmantojot papildus piešķirtos līdzekļus, konsultatīvais atbalsts tika sniegts vēl lielākam skolēnu skaitam.

Otrajā semestrī tika sagatavoti un realizēti 23 IIP, sniedzot  konsultatīvo atbalstu skolēniem ikdienas mācību procesā. Palīdzības sniegšana netika pārtraukta arī attālinātajā mācību procesā.

Skolēni ikdienā saņēma pedagogu palīgu atbalstu ne tikai mācību priekšmetu jomā, viņiem bija iespēja parunāties, mobilizēties ikdienas darbam, rast iespēju sevi motivēt tālākam mācību procesam. Vairākiem skolēniem šis atbalsts deva motivāciju, ticību sev, ka pat ar nelielu atbalstu var uzlabot sekmes kādā no mācību priekšmetiem, noticēt pašam sev un savām spējām izdarīt, vai vienkārši atrast pedagogu, kuram var piezvanīt vakara stundās pēc darba, vai atnākt starpbrīdī vienkārši parunāties par to, kā gājis vai kā izdevusies diena.

Prieks par to, ka skolēni paši apzinās un novērtē to, ka vajadzīga palīdzība, redz, ka citam sniegtais atbalsts ir devis rezultātu un meklē palīdzību pie atbalsta personāla un skolotāju palīgiem. Katrs no šiem skolēniem, atbalsta saņēmējiem, ir sava veida ‘’veiksmes stāsts’ ’mums, pedagogiem, atbalsta sniedzējiem.

Skolēnu sekmes, to uzlabošanās, ir pierādījums, ka šāds projekts ir vajadzīgs un dod vēlamo rezultātu – samazinās nepietiekamo vērtējumu skaits. Arī vecāki, kuru bērniem tiek sniegts projektā piedāvātais  atbalsts, to ir novērtējuši atzinīgi.

 

 

Rakstu sagatavoja projekta ‘’Pumpurs’’ koordinatore Arnita Zālīte.

2021. gada 5. februāris

Sākot ar 8. februāri skolēniem būs iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē arī projekta PumPuRS ietvaros. Šādu lēmumu 5. februārī apstiprinājusi valdība. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju,  vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Atsaucoties uz Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra veikto pētijumu par Covid-19 pandēmijas ierobežojiumu ietekmi uz Latvijas pusaudžiem, kurā piedalījās 1660 pusaudžu un jauniešu vecumā no 12 līdz 19 gadiem, skaitļi (rādītāji salīdzināti ar rādītājiem, kas tika fiksēti Covid-19 pirmā viļņa laikā): 54,5% pusaudžu atzīst, ka viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies, 19,8% – ļoti pasliktinājusies. 70,4% atzīst, ka pēdējā laikā ir piedzīvojuši nomāktību, depresiju, 79,2% sastopas ar grūtībām mācīties, vairāk nekā 60% piedzīvo uzmācīgas domas vai ir ļoti viegli aizkaitināmi. Piektā daļa aptaujāto atzīst, ka skolā sastopas ar psihoemocionālām grūtībām. Pirmajā vilnī mentālo veselību jaunieši vērtēja lielākoties kā labu (38,1%) vai pieņemamu (24,3%), bet otrajā vilnī jau dominē vērtējums "pieņemami" (31,6%) un "slikti" (29,8%). Krasi samazinās to skaits, kuri pandēmijā jūtas ļoti labi (no 19,5% 1. vilnī uz 7,6% 2. vilnī), bet to skaits, kuri jūtas kritiski un slikti, palielinās (no 4,6% 1. vilnī uz 7,8% 2. vilnī). Pētījuma rezultāti liecina par situāciju, kas vērtējama kā sliktāka nekā citās valstīs, kur veikti līdzīgi pētījumi.

Kā uzsver projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne, PuMPuRS šobrīd tiek īstenots 527 izglītības iestādēs un ikvienam skolēnam ir iespēja saņemt visa veida konsultācijas, tāpēc ir īpaši būtiski pārskatīt šobrīd notiekošo mācību procesu un koncentrēties ne tikai uz mācību priekšmetu konsultācijām, bet meklēt iespējas un atbalstīt skolēnus arī emocionāli. Projekta vadītāja skaidrojot šo iespēju precizē: ”Skola drīkst piesaistīt pedagogus uz atbalsta konsultācijām skolēniem. Ja skolai nav iespējams nodrošināt psihologu, piedāvājam konsultatīvo atbalsts, kuru var veikt jebkurš pedagogs. Pilnīgi jebkurš pedagogs, kuram bērns uzticas, var ar bērnu sazināties un atzīmēt to plānā kā sniegtu konsultatīvo atbalstu.”

Konsultācijas pieejamas arī  to grupu, klašu vai kursu izglītojamiem, kam 2021. gada pirmajā pusgadā jākārto pārbaudījumi, jānoslēdz izglītības ieguve 12. klasē vai attiecīgi jāiegūst profesionālā izglītība un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē, tajā pašā laikā uzsverot, ka mācību priekšmetu konsutlācijas joprojām ir iespēja īstenot arī attālināti.

Individuālas konsultācijas klātienē ir iespējamas, ievērojot visus iespējamos piesardzības pasākumus – distancēšanās, roku higiēna, mutes un deguna aizsegu lietošana, pastiprinātā vēdināšana, ierobežots norises laiks. Šāda konsultācija būtu pieejama izglītojamam tikai pēc pedagoga ieskata par konkrēto situāciju un pēc attiecīga uzaicinājuma. Konsultācija klātienē notiek atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai par to, kā tas veicams, iesaistīto rīcību un pienākumus, nosakot pieļaujamo konsultāciju skaitu vienam pedagogam, nepārsniedzot 10 konsultācijas nedēļā, un atbalsta personālam pēc vajadzības, ievērojot spēkā esošo regulējumu. Atbalstu organizē, nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem, ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom. Tādējādi neveidojas nekāda izglītojamo pašplūsma, nedz arī būtiska personu plūsma vispār, jo attālināto mācību laikā notiek mācību process un fiziski nav laika procesā iesaistītājiem pārvietoties tā norišu laikā.

Lai īstenotu individuālās konsultācijas klātienē projektā PuMPuRS:

 • Konsultācijas sniedz tikai tiem izglītojamiem, kam ir sagatavots individuālais atbalsta plāns projekta SAM 8.3.4. ietvaros.
 • Konsultāciju norise tiek plānota atbilstoši izglītības iestādes direktora rīkojumam, kurā norāda:
  • izglītojamo, kam tiek sniegtas konsultācijas klātienē,
  • pedagogu, kas sniedz konsultācijas,
  • konsultāciju grafiku (norāda dienas, kad notiek, piem., otrdiena, piektdiena).
 • Konsultāciju norises laikā jāievēro sanitāri epidemioloģiskie nosacījumi:
  • konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm,
  • izglītojamais un pedagogs valkā mutes un deguna aizsegu,
  • konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai izglītojamais un pedagogs, ievērojot 2 m distanci,
  • telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

Individuālo klātienes konsultāciju laikā stingri jāievēro valstī noteiktie drošības nosacījumi:

 • 1 konsultācija, ne ilgāk par 40 minūtēm,
 • priekšmeta skolotāji rīko līdz 10 klātienes konsultācijām nedēļā,
 • atbalsta personāls klātienes konsultācijas rīko pēc vajadzības,
 • izglītojamais un pedagogs konsultācijas laikā (arī pirms un pēc konsultācijas, kamēr atrodas iekšetelpās) valkā mutes un deguna aizsegu,
 • konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai skolēns un pedagogs, ievērojot divu metru distanci,
 • telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

Valdība šodien, 5. februārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pagarinot lielāko daļu šobrīd jau spēkā esošo drošības pasākumu. Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta vēl līdz 6. aprīlim.

Ar šodien valdībā apstiprinātajiem MK noteikumu grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

 

 

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projekta īstenošanas laiks

03.2017. – 12.2022.

Kā iesaistīties projektā?

Par projekta sadarbības partneriem var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītības iestāde. Pašvaldības un valsts profesionālās izglītības iestādes var iesaistīties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaikus iesaistīt visas.

Pašvaldību pārstāvjiem iesakām kontaktēties ar attiecīgo projekta reģionālo koordinatoru, lai uzzinātu vairāk par iesaistīšanos projektā (skat. sadaļu “Kontakti”).

Projektā PuMPuRS (SAM 8.3.4.) iesaistīto izglītības iestāžu saraksts