Atbalsta personāls

 

Amats Amata apraksts Vārds, uzvārds
Sociālais pedagogs

Skolas sociālais pedagogs:

 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;
 • pēta skolas vidi;
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas:
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus:
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

 • skolas administrāciju;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Inga Dreimane

Psihologs  
 • Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā, uzvedībā un savstarpējā saskarsmē.
 • Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.
 • Psihologs ievēro konfidencialitāti.
 • Skolas psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
 • pēta individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.

 Guna Lūsīte

Pedagoga palīgs  
 • Sadarbojas un palīdz pedagogam darbā ar skolēniem, kam konstatētas grūtības mācībās, un sniedz atbalstu šiem skolēniem mācību procesā.
 • Veic individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, veicinātu mācību motivāciju un attīstītu sadarbības prasmes.
 • Sniedz skolēniem atbalstu atgādņu izstrādē un izmantošanā.

 Alda Alksne (4.-9.kl.)

Agnese Inese Pakalne (4.-9.kl.)

Astra Pētersone (1.-3.kl.)

 

Inga Mālmane (4.-9.kl.)

Pārsla Roķe (1.-3.kl.)

 

Skolas medmāsa

Konstatē un iedziļinās atbalsta personāla komandas uzmanības lokā nonākušā skolēna veselības problēmās:

 • sniedz iespējamo atbalstu un informāciju veselības stāvokļa uzlabošanā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību.

 Aija Rudzīte-Krieva

Karjeras konsultants Koordinē klašu audzinātāju  un atbalsta personāla sadarbību karjeras atbalsta sniegšanai skolēniem.

 Inguna Kūķe