Vides mācību ekspedīcijas Rūjienas vidusskolā notiek jau vairāk kā septiņus gadus. Pirmais ieraksts skolas mājaslapā par šo faktu atrodams 2012./13.m.g.: “Vides izglītībā tiek izmantotas alternatīvās mācību metodes (ekspedīcijas ar pētniecisku mērķi, mācību ekskursijas, nakts pārgājieni u.c.). Vides izglītības nodarbības ir obligāta mācību procesa sastāvdaļa.” Skolas direktors Vidars Zviedris saka: “Ekspedīciju ideja saistās ar ārzemju pieredzi, kur, piemēram, Norvēģijā skolēniem no valsts ziemeļu daļas tiek organizētas mācības nedēļas garumā valsts dienvidos – tieši tāpēc, lai iepazītu vidi, mācītos ārpus klases telpām un piedzīvotu citu ikdienu.” Rūjienas vidusskolā šī ierosme radīja jaunas mācību pieejas izveidošanos – vides mācību ekspedīcijas ar nakšņošanu Rūjas skolā. “Sākotnēji ekspedīcijās vairāk tika ietvertas dabaszinību tēmas, tās plānoja bioloģijas skolotājas,” liecina raksts skolas mājaslapā “Adaptācijas un vides izglītības ekspedīcija” pirms septiņiem gadiem. Ekspedīciju sākotnējā tapšanā vislielākais ir skolotāju Līgas Āboltiņas – Žīgures un Laimas Brīnumas ieguldījums, to organizēšanā ar laiku iesaistījās arvien vairāk arī citu mācību priekšmetu pedagogu, jo ne jau tikai dabaszinības var un vajag mācīties ārpus klases. Pēdējos gados tās no A līdz Z izplāno un noorganizē klašu audzinātāji.

Raksti un fotogalerijas par ekspedīcijām skolas mājaslapā:

Mācību ekspedīcija – piedzīvojums, kas rosina mācīties 

9.a., 9.b un 10.klašu ekspedīcija

Skola iziet dabā

Adaptācijas un vides izglītības ekspedīcija

Nu jau izveidojies noteikts scenārijs, kā norisinās ekspedīcijas; pēdējos gados tās notiek Jeru, nevis Rūjas skolā. Ekspedīcijā parasti vienlaicīgi piedalās divas paralēlklases (aptuveni 35 – 50 izglītojamie) un divu dienu plānojumā tiek ievērota sekojoša struktūra:

1)            Pirmās dienas pirmajā pusē tiek organizētas sportiskas aktivitātes (pārgājiens – ar kājām vai velosipēdiem līdz ekspedīcijas norises vietai, fotoorientēšanās noteiktā apvidū, stafetes u.tml.) un/vai klases kolektīva veidošana – komandu saliedēšanas spēles skolas atbalsta personāla vadībā;

2)            Pirmās dienas otrajā pusē notiek 4 – 5 izglītojošas nodarbības pa grupām (5 – 7 izglītojamie) dabā, kuru plānošanā un sagatavošanā dažādu mācību priekšmetu pedagogi ievēro skolas reglamentā minētos ekspedīciju uzdevumus, grupu darba organizēšanā tiek ievērots staciju rotācijas princips;

3)            Vakarā tiek organizēts radošs pasākums ar mākslas, mūzikas, dejas aktivitātēm un/vai piedzīvojumu “nakts trasīte”;

4)            Otrajā dienā mācību ekskursija pie vietējiem uzņēmējiem vai praktiska darbošanās pie amatniekiem;

5)            Abās dienās izglītojamie piedalās ne tikai pašapkalpošanās uzdevumu veikšanā ēdienreižu nodrošināšanā, telpu sakārtošanā un uzkopšanā, bet arī atsevišķu nodarbību plānošanā, sagatavošanā un vadīšanā;

6)            Ekspedīcijā iekļauta arī kopīga refleksija par ieguvumiem, sasniegto rezultātu.

Kas tad ir tas, ko ekspedīcijas jau sen pelnījušas? Tas būs mācību līdzeklis, kurā tiks ietverta Rūjienas vidusskolas pedagogu pieredze un labākās jau notikušās un no jauna veidotās ekspedīciju nodarbības un kuru turpmāk varēs izmantot savā darbā ikviens Latvijas pedagogs. Tas būs nozīmīgs Rūjienas vidusskolas pedagogu ieguldījums jaunajā izglītības satura reformā, jo modernas un netradicionālas mācību pieejas ir īpaši nepieciešamas pašlaik, kad valstī norisinās izglītības satura reforma Skola2030, kuras virzītāji atzinuši, ka “pašlaik Latvijas skolēniem kopumā labi padodas uzdevumi, kas prasa atcerēties vai rīkoties pazīstamās situācijās, taču trūkst iemaņu un pieredzes iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem un prasmju īstenot savas ieceres jaunos apstākļos”. Vides ekspedīcija ir mācību pieeja, kas to piedāvā! Tāpēc Rūjienas vidusskolas ekspedīcijas, kas ir arī notikums un piedzīvojums divu dienu garumā,  ir pelnījušas kļūt populāras visā Latvijā.

Aplūkojot līdzšinējo ekspedīciju nodarbību saturu, redzams, ka galvenokārt skarta globālās izglītības tematika: kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, labs darbs un ekonomikas izaugsme, ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, atbildīgs patēriņš, planētas aizsardzība, dzīvība ūdenī, dzīvība uz zemes, sadarbība mērķu īstenošanai.

Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka jaunajā mācību līdzeklī vides ekspedīcija tiks izmantota kā mācību pieeja globālās izglītības apguvē. Uzmanības lokā būs četri ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: atbildīgs patēriņš un ilgtspējīgas kopienas, dzīvība uz zemes un ūdenī.

   

Mācību līdzekli Rūjienas vidusskolas pedagogi izstrādās kopā ar Izglītības attīstības centra ekspertiem, kuru vadībā pilnveidos arī savu profesionālo kompetenci globālās izglītības integrēšanā mācību un audzināšanas darbā.

Rūjienas vidusskolas projekts “No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā” saņems arī finansējumu pedagogu profesionālajai pilnveidei globālajā izglītībā un mācību līdzekļa izveidei, jo ir viens no uzvarētājiem Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase”.

Kāpēc tieši globālā izglītība? Jo globālās izglītības mērķis ir dzīvot labāk labākā pasaulē! Apzināties, ka tāpat kā mūs ikvienu – katru ģimeni, pagastu, pilsētu un valsti, ietekmē pasaules notikumi, tāpat arī mēs ar jebkuru savu rīcību ietekmējam cilvēkus un procesus Rūjienā, Latvijā un ārpus tās. Svarīgākais, ka globālā izglītība rosina mūs iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kas notiek pasaulē un kurp mēs ejam, kā arī saprast, ko darīt, lai pasaule kļūtu labāka vieta, kur dzīvot.

Vai pamanījāt, ka Latvijā no 20. līdz 28. novembrim bija Globālās izglītības nedēļa? Dažādās Latvijas vietās demonstrēja filmu "Patiesā cena", kas stāstīja par to, kāpēc apģērba cena laika gaitā ir samazinājusies, bet apģērba ražošanas ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir pieaugusi. Notika semināri par pasākuma “Rotaļlietu maiņa” metodiku, kas ļauj iepazīt atbildīgu rīcību ilgtspējīgai pasaulei pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī to vecākiem un vecvecākiem, jo pasākuma ietvaros bērni tika aicināti nest rotaļlietas, kas mājās krāj putekļus, un iemainīt tās pret citu atnestajām rotaļlietām. Un pasākums “Brīvbode”, kur varēja atbrīvoties no sev nevajadzīgā apģērba un aksesuāriem, iemainot tos pret citu atnestajām pērlēm. Šādus un līdzīgus pasākumus ikviens tika aicināts rīkot arī savā novadā. Varbūt nākamgad?

Nelda Jaunzeme,

direktora vietniece mācību darbā,
projekta vadītāja

Raksts publicēts laikrakstā "Rūjienas Vēstnesis" 30.11.2018.

No 8. līdz 12.oktobrim Rūjienas vidusskolā, kā katru gadu, 11.klase rīkoja iesvētības vidusskolā jeb Aristoteļa nedēļu 10.klasei.

11.klases skolēni atzīst, ka organizēt šo nedēļu nebija viegls uzdevums. Tas esot prasījis radošumu, ieinteresētību, lielas darba spējas, saliedētību klases kolektīvā un novēršanos no mācību procesa. Daži skolēni atzīst, ka lielāka atsaucība un uzticēšanās no 10.klases puses būtu bijusi patīkamāka, bet, neraugoties uz to, 11-tie ir apmierināti ar Aristoteļa nedēļas norisi.

Lasīt tālāk: Aristoteļa nedēļa Rūjienas vidusskolā

Kokiem lapas jau nobirušas un skolēni aizvadījuši pirmo brīvlaiku. Arī trases automodelisma pulciņa audzēkņiem aiz muguras divu mēnešu darbs. Iepriekšējo gadu pulciņa audzēkņiem ir pievienojušies jauni dalībnieki un pulciņa sastāvs ir nostabilizējies. Pēc divu mēnešu darba ir aizvadītas pirmās sacensības Valmierā un Rīgā. Izvērtējot sacensību rezultātus secinājām, ka esam ieguldījuši lielu darbu modeļu sagatavošanā un treniņos, tādēļ neizpalika arī rezultāti.

Lasīt tālāk: Trases automodelisms

Lielākā valsts simtgades dāvana skolēniem – programma „Latvijas skolas soma” arī Rūjienas vidusskolā

            Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem, tostarp arī 444 Rūjienas vidusskolas skolēniem, kuras dāvinātās iespējas skolēni piedzīvojuši un izzinājuši jau šajā mācību semestrī, kas bija programmas darbības uzsākšanas gads, un turpinās piedzīvot arī visu nākamo kalendāro gadu, jo paredzēts, ka programma ilgs vismaz līdz 2020. gadam.

            Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti. Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai ikvienam 1.–12. klases skolēnam būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt arī klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, dabas takās un citviet gūto pieredzi.

            Tā ir iespēja skolēniem paraudzīties aiz apvāršņa, iegūt jaunas zināšanas un tikties ar radošām personībām. Iniciatīvas ietvaros skolēni bijuši uz teātra izrādi „Dievs.Daba.Darbs.” Valmieras drāmas teātrī, rokoperā „Lāčplēsis” Arēnā Rīga, Latvijas valsts 100. gadadienā uzņēma viesos dziedātāju Rūtu Dūdumu un komponistu Jāni Ķirsi, izzināja un izspēlēja atraktīvu nodarbību „Mūsu Latvijas noslēpumi”, kā arī vēl piedzīvos tikšanos ar Jetes Užānes audžu meitu Elīnu Apsīti, varēs novērtēt cimdu izstādi un kustību izrādi „Kā man gribas iet...” un iepazīs tautas mūzikas instrumentu pasauli kopā ar Ilgu Reiznieci.

            „Programmas „Latvijas skolas somas” iniciatīva ir veidota ar pārliecību, ka Latviju skaistāku un stiprāku var padarīt cilvēki, kuri ļoti labi pazīst savu zemi, tās vērtības, pārzina kultūru, dabas bagātības, lepojas ar zinātnes un uzņēmējdarbības sasniegumiem, ļoti labi zina arī savas valsts vēsturi, ir spējīgi dažādās valodās par to stāstīt citu valstu cilvēkiem,” uzsver kultūras ministre Dace Melbārde. Rūjienas vidusskola savā pārliecībā cerīgi tic, ka Latvijas jaunā simtgade piedzīvos daudz stipru un spējīgu jauniešu, kuri jutīs un arī nekautrēsies atzīt sevi par latvieti un kuri novērtēs Latvijas dažādību un bagātību.  

Programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore Rūjienā

Zane Švēde

Projekta "Bibliotēka" skolēnu konkursa "100 grāmatas skolas bibliotēkai" noslēgums un uzvarētāju godināšana notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 22. novembrī. Skolēni visā Latvijā tika aicināti rakstīt esejas vai veidot foto un video stāstus par grāmatām un literatūru. Uz galveno balvu – 100 grāmatām skolas bibliotēkai, kuru uzvarētājiem dāvināja Baltic International Bank, - pretendēja 31 skola. Starp sešām apbalvotajām skolām ir arī mūsu Rūjienas vidusskola. Balvu saņēma 12.klases skolniece Agnese Berkolde par eseju „Pasaule bez grāmatām”.

  

Darbus vērtēja žūrijas komisija: Nora Ikstena, latviešu rakstniece; Jekaterina Kuzņecova, Baltic International Bank stratēģiskās plānošanas vadītāja; Daiga Bitēna, projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore un Andra Konste, Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas direktore, kura par projektu izteicās tā: “Baltic International Bank ar projektu “Bibliotēka” ir uzsākusi būtisku sarunu par apbrīnojamo un neparasto grāmatu pasauli, rādot, cik tā nozīmīga mūsu visu, bet sevišķi veiksmīgu un gudru cilvēku dzīves ceļā. Īpaši svarīgi dialogā iesaistīt arī jauniešus, nododot šīs vērtības mantojumā.”

Agnese pēc apbalvošanas pasākuma dalījās savos iespaidos. Viņa stāstīja: „Pasākums bija labi organizēts. Lai arī vērtīgo balvu, 100 grāmatas skolas bibliotēkai, ieguva Ērgļu vidusskola, man bija prieks piedalīties un saņemt atzinības rakstu un grāmatas skolas bibliotēkai un sev. Bibliotēka tiks papildināta ar divām Mika Koljera grāmatām „Iz Baltikas”, un manā grāmatu plauktā būs Alvila Berga „Divi stāsti par Barsu”, Gunta Bereļa „Es nekad nerunāju muļķības”, Arvja Kolmaņa „Balāde par latviešu zemnieku, Grēns un citas versijas”, kā arī Lauras Vanagas - Mickevičas un Kārļa Ozola „Kā gūt panākumus Latvijā”. Visvairāk mani iepriecināja Dienas Grāmatas pārstāves veltītie vārdi man par dziļdomīgumu un rakstnieces talanta klātbūtni esejā.

   

Pēc balvu pasniegšanas bija ekskursija pa Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpām, kur  parasti apmeklētājiem ieeja ir liegta, proti, apmeklēšana nav piedāvājumā. Tur notiek dažādi papīra atjaunošanas darbi, ir arhīvi. Pāris eksemplāru ir jāatjauno pat gadu un vairāk, kā, piemēram, reliģiskie raksti, kas saglabājušies pat no 17. gs. LNB ir 8 miljoni vienību, bet tikai 2 miljoni ir grāmatas. 6 miljoni ir dažādas kartes, nošu izdevumi, plakāti u.tml.

   

 Pasākums patiešām bija ļoti labi izplānots un izdevies. Katrs no atbalstītājiem - Baltic International Bank, Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, grāmatnīca „Jānis Roze", "Dienas Apgāds", izdevniecība "Avots" un Latvijas Nacionālā bibliotēka -, kā arī pasākuma vadītāji teica pateicības vārdus, uzsverot katra jaunieša, kas atrodas šeit, nozīmīgumu, jo ikkatrs jūtot piesaisti grāmatai, un tas esot ļoti pozitīvi. Un tas nebūt nenozīmējot, ka visiem esot jābūt rakstniekiem. Darbs ar vārdu esot visur, un tika minēts, ka kļūstot gandrīz stilīgi lasīt grāmatu tālruņa vai datora vietā. Es tam piekritu, tas varētu parādīt raksturu, izcelt personību pozitīvā gaismā. Beigās visi pasākuma apmeklētāji tika aicināti uz cienastu restorānā „Klīversala.”

Sirsnīgi sveicam Agnesi Berkoldi ar panākumiem!

Teksts: Ilga Penka, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Foto: direktors Vidars Zviedris