Neskati vīru no cepures – praktikante Nadīne par Rūjienu

 

Jau trešo gadu sadarbībā ar Bavārijas Skolotāju Asociāciju Rūjienas vidusskola uzņem jauno skolotāju praktikanti no Vācijas. Šogad Nadīne Knorra (Nadine Knorr)  no neliela ciemata Bavārijā ieradās 31. janvārī, taču paredzēto 8 nedēļu vietā pie mums praktizējās tikai 6 nedēļas, jo ārkārtējās situācijas dēļ nācās praksi pārtraukt un steigties atgriezties Vācijā.

Nadīne ir 23 gadus jauna, sekmīgi pabeigusi 7 semestrus Bambergas universitātē un nokārtojusi pirmo valsts eksāmenu, kas atļauj viņai praktizēties kā sākumskolas skolotājai ar specializāciju vācu valodā. 1. septembrī sāksies 2 praktiskā darba gadi, kuriem sekos vēl viens nopietns eksāmens. Tikai pēc tam Nadīne kļūs par pilntiesīgu pedagogu. Tādēļ nolēmusi, ka brīvais gads jāizmanto lietderīgi praktizējoties kādā ārzemju skolā. Kādēļ Latvijā? Jo izglītības sistēmas ir diezgan līdzīgas kā Vācijā, tā Latvijā, un bijusi vēlme iepazīt Latviju ‘no iekšpuses’ – kā skolotāji strādā, kāda ir skolas ikdiena, kā uzņem praktikanti no ārzemēm, kā jutīsies ‘viena pati’ svešā zemē.

Sākotnēji Nadīnei bijis neliels šoks un bažas par Rūjienas mazo ‘izmēru’, tukšajām ielām un noslēgtajiem cilvēkiem, taču jau pēc neilga laika tas viss bijis pazudis uz neatgriešanos. Nadīne saka:”Neskati vīru no cepures” – tas ir par Rūjienu. Šķietamais lauku miers slēpjot ļoti rosīgus, draudzīgus un atvērtus cilvēkus, kas intensīvi strādā pa dienu un radoši izpaužas vakaros visdažādākajos hobijos – rokdarbos, aušanā, svešvalodu apguvē, teātra spēlēšanā, dejošanā un sportā.

Tradicionāli jaunā praktikante  iesākumā vēroja dažādas mācību stundas, kuras laipni piedāvāja mūsu skolotāji -  latviešu valodu, svešvalodas, sociālās zinības, dabaszinības, bioloģiju, informātiku, fiziku, mūziku, matemātiku, vizuālo mākslu, mājturību u.c. Piemēram, fizikas stundā pie skolotājas Maijas Šmites 12.klases skolēni noteica gaismas  kā elektromagnētiskā viļņa  noteiktas krāsas viļņa garumu. Otrā fizikas stundā 11.klase veica darbu elektrībā. Nadīne piedalījās abos darbos kopā ar jauniešiem.  Savukārt skolotājas M. Glušonokas vadītajās  latviešu valodas stundās 4., 5., 6.klasēs Nadīne varēja vērot mācību metodes, ko izmanto mācību satura apguvē un nostiprināšanā. Nadīne nebūt nebija pasīva, bet staigāja pa klasi un vēroja skolēnus darbībā, uzdodot viņiem arī jautājumus.

Taču īpaša interese Nadīnei bija par mācību darbu un metodiku sākumskolā, tāpēc īpaša sadarbība izvērtās ar ‘mazo’ skolu un skolotājām, kuras tur strādā un kuras atsaucīgi ļāva Nadīnei piedalīties izglītības procesā. Kā vienu no prakses spilgtākajiem pasākumiem Nadīne min divas projekta dienas ar 1. – 3. klašu skolēniem, kurās viņa kopā ar Erasmus+ brīvprātīgo meiteni Kārteru (Kawther) no Dānijas iepazīstināja bērnus ar tipisku vācu un dāņu tradīciju  - Masku Karnevālu jeb Fasching festivālu. Skolotāja Marita Kukemilka atzīst: „ Nadīne paviesojās vairākās stundās - gan matemātikā, gan latviešu valodā, gan mājturībā un tehnoloģijās. Protams, mazliet bija satraukums par valodas barjeru, bet man tā bija laba iespēja “atsvaidzināt” savas vācu valodas zināšanas, gan skolēniem pierādīt sarunvalodas prasmes angļu valodā. Liels bija prieks, kad sarunās pēc stundām Nadīne apliecināja, ka lielu daļu no apgūtajiem terminiem un mācīšanas metodēm sākumskolā ir sapratusi. Iepriecināja arī tas, ka latviešu valodas stundā iepazinām latviešu tautas svētku svinēšanas tradīcijas un pēc tam Nadīne un Kārtera mūs iepazīstināja ar savas tautas svētku svinēšanas paradumiem. Iznāca laba apmaiņas pieredze arī šādā jomā. Stundās Nadīne aktīvi iesaistījās, spēlēja kopā ar bērniem dažādas spēles latviešu valodā, mērīja un iepazina visus taisnos leņķus Rūjienas sākumskolas klasē.”

Kā piemērus Nadīnes profesionālajai sagatavotībai un atvērtībai jāpiemin viņas gatavība aizvietot skolotāju M. Brīnumu viņas prombūtnes laikā no 10. – 14. februārim sociālo zinību stundās 4. – 7. klasēs. Otrs izaicinājums, kuru Nadīne pieņēma bez šaubīšanās, bija vadīt pieaugušo angļu sarunvalodas nodarbības Tautskolā pirmdienu vakaros un par kuru Nadīne saka:„Mums bija lieliska sadarbība ar vadītāju Gitu (Zariņu), un mana angļu grupa bija brīnišķīga. Lai gan es biju svešiniece Rūjienā, mani uzņēma at lielu viesmīlību.”

Vaicāta, ko vēl gribētu pateikt par Rūjienu un Latviju, Nadīne uzsver: „Esmu pārsteigta, cik labi un organizēti darbojas skola, cik labs tehniskais nodrošinājums ir klasēs. Iespaidīgi, ka bērni pēc skolas dodas uz pulciņiem, dejošanu, mūzikas un mākslas skolām. Vācijā tas nav pierasts. Latvijā skolotājiem piemīt vairāk lietišķā skolotāja tēls, lietišķs apģērbs un stāja, un jums ir maz skolotāju vīriešu. Vēl mani ļoti iespaidoja 12. klases Žetonu vakars, - cik cieša saikne veidojas starp skolēniem un audzinātāju, ja viens skolotājs audzina klasi vairāku gadu garumā. Redzēju, ka skola ir kā otra ģimene. ”

Nadīne, tāpat kā iepriekšējos gados pārējās praktikantes, apmeklēja arī latviešu valodas nodarbības pie skolotājas Ilgas Penkas, atzīstot gan, ka latviešu valoda ir grūta.

Nadīne saka, ka ieguvusi lieliskus draugus starp Erasmus+ brīvprātīgajiem no jauniešu centra, ar kuriem kopā bijusi vairākās ekskursijās, kā arī izsaka vēlmi atbraukt vēl uz Rūjienu, - šoreiz vasarā, piemēram, uz Saldējuma svēkiem.

Lai gan šoreiz izpalika tradicionālā kulinārijas pēcpusdiena un atvadu vakars pirms aizbraukšanas ar skolotājiem, mums paliek siltas atmiņas par Nadīnes prakses nedēļām un viņu pašu kā interesantu, atsaucīgu un zinātgribošu personību, gatavu strādāt ar bērniem skolā.

Par viņas viesošanos ‘mazajā’ skolā  liecinās arī kopā ar bērniem veidotais darbs  mājturībā. Iepriecināja viņas pozitīvisms, sirsnīgā komunikācija ar bērniem un vēlme iepazīt mūsu zemi, tautas kultūru, arvien jaunas mācīšanas metodes. Visi kopā mēs vēlam Nadīnei: Lai veicas turpmākajā zināšanu apguvē un viņa kļūst par lielisku skolotāju!

 

Rūjienas vidusskolas vārdā – Maruta Berga