Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Arī 2021./2022.m.g. Rūjienas vidusskolā veiksmīgi turpinājās projekta ‘’PuMPuRS’’ (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) realizācija. Projekts tika realizēts 5.-12.klasēs, sniedzot atbalstu skolēniem, kuriem tas nepieciešams, pedagoga palīga atbalstu mācību stundās vai attālinātajā mācību procesā. Projekta realizācijā atbalstu sniedza 3 pedagoga palīgi.

Par to, kuriem skolēniem vajadzīgs atbalsts, tika nolemts septembra AP sanāksmē, kā arī izvērtēts, kādā veidā tas tiks sniegts. Pirmajā semestrī kopumā tika realizēti 20 individuālie izglītības plāni, kā arī, izmantojot papildus piešķirtos līdzekļus, konsultatīvais atbalsts tika sniegts vēl lielākam skolēnu skaitam.

Otrajā semestrī tika sagatavoti un realizēti 23 IIP, sniedzot  konsultatīvo atbalstu skolēniem ikdienas mācību procesā. Palīdzības sniegšana netika pārtraukta arī attālinātajā mācību procesā.

Skolēni ikdienā saņēma pedagogu palīgu atbalstu ne tikai mācību priekšmetu jomā, viņiem bija iespēja parunāties, mobilizēties ikdienas darbam, rast iespēju sevi motivēt tālākam mācību procesam. Vairākiem skolēniem šis atbalsts deva motivāciju, ticību sev, ka pat ar nelielu atbalstu var uzlabot sekmes kādā no mācību priekšmetiem, noticēt pašam sev un savām spējām izdarīt, vai vienkārši atrast pedagogu, kuram var piezvanīt vakara stundās pēc darba, vai atnākt starpbrīdī vienkārši parunāties par to, kā gājis vai kā izdevusies diena.

Prieks par to, ka skolēni paši apzinās un novērtē to, ka vajadzīga palīdzība, redz, ka citam sniegtais atbalsts ir devis rezultātu un meklē palīdzību pie atbalsta personāla un skolotāju palīgiem. Katrs no šiem skolēniem, atbalsta saņēmējiem, ir sava veida ‘’veiksmes stāsts’ ’mums, pedagogiem, atbalsta sniedzējiem.

Skolēnu sekmes, to uzlabošanās, ir pierādījums, ka šāds projekts ir vajadzīgs un dod vēlamo rezultātu – samazinās nepietiekamo vērtējumu skaits. Arī vecāki, kuru bērniem tiek sniegts projektā piedāvātais  atbalsts, to ir novērtējuši atzinīgi.

 

 

Rakstu sagatavoja projekta ‘’Pumpurs’’ koordinatore Arnita Zālīte.