Atbalsta personāls

 

Skolas sociālais pedagogs

palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas,

kas rada traucējumus izglītības ieguves

procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar:

 • skolas administrāciju;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Skolas sociālais pedagogs:

 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās;
 • pēta skolas vidi;
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas:
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus:
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ:
 • skolēns strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai cita institūcijā;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi u.c.

Skolēnam, ja:

 • nomāc problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • skolā viņš jūtās vientuļš, vai atstumts, nav draugu;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.
  Vecākiem, ja:
 • radušās grūtības bērna audzināšanā:
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās:
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem:
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtās slikti:
 • bērnam ir atkarības problēmas:
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Ja Jums ir jautājumi, tiksimies !

 

Skolas psihologs

 

 • Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā, uzvedībā un savstarpējā saskarsmē.
 • Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles.
 • Psihologs ievēro konfidencialitāti.
 • Skolas psihologs piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību;
 • novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu;
 • pēta individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 • strādā ar bērnu un ģimeni individuāli.