Patriotiskā audzināšana

 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un  nevalstiskajām organizācijām 2012.-2013.gadā īsteno skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, kurā var iesaistīties ikviens   bērns un jaunietis atbilstoši savām spējām, interesēm un talantam . Skolas tiek aicinātas smelties ierosmes kopīgajā projektā, pilnveidot savas tradīcijas un iepriekšējos gados gūto pieredzi, kā arī radoši un inovatīvi realizēt skolēnu patriotisma audzināšanas  uzdevumus. Katra izglītības iestāde var veidot un organizēt savus pasākumus-izstādes, koncertus, konkursus, akcijas, talkas-, tādējādi nodrošinot ikviena bērna un jaunieša līdzdalību svētku sagatavošanā un norisē un stiprinot viņos nacionālo identitāti un vēsturisko atmiņu.

16. novembra rītā Rūjienas vidusskolas 5.-12. klašu skolēni pulcējas pirmā stāva foajē, lai kopīgi vienotos lūgšanā “Dievs, svētī Latviju!” Direktors Vidars Zviedris svētku uzrunā atgādina, ka patiesa savas zemes mīlestība sākas un ir apliecināma ar pavisam sīkām darbībām, kas pauž darītāja būtisku attieksmi. Vai vienmēr, skanot valsts himnai, esam miera stājā un dziedam to? Vai katra skolēna mācību rezultāti apliecina viņa patieso varēšanu? Vai Lāčplēša dienā, godinot brīvības cīnītājus, piedalījāmies lāpu gājienā? Šie ir jautājumi, kas vispirms jāuzdod mums katram pašam sev. Un godīgi sev arī jāatbild. Savukārt skolēnu pašpārvaldes prezidente Laura Lenša aicina jauniešus izmantot visas iespējas aktīvai rīcībai un norāda, ka malā stāvēšanas pozīcija nav atbalstāma. Ar savu pilsonisko aktivitāti mēs tikai stiprināsim savu valsti. Runātāja pauž domu, ka dzimtenes mīlestība sākas no bērna mīlestības uz savu ģimeni un mājām. Piederības izjūta skolai un dzimtajai vietai, lepnums par to, ka esi tās daļa, sekmē jaunā cilvēka izaugsmi par dzimtenes patriotu un savas valsts pilsoni, kurš izjūt cieņu pret Latviju.

Šajā dienā 10. klases skolēni un viņu audzinātāja Līga Stupele dodas uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Kultūras muzeju “Dauderi“ un vakarā vērotu svētkos izgaismoto galvaspilsētu. Savukārt 11. un 12. klases skolēni tiekas ar nosaukuma “Gada cilvēks 2012” un “Goda pilsonis” ieguvējiem Līgu Siliņu un Modri Kalniņu. Bet 5.-9. klašu skolēni darbojas tematiskajās mācību priekšmetu stacijās “Mana Latvija”. Un pusaudži  dzied dziesmas, veido katrs savu latvisko spēka zīmi, sacer dzeju, zīmē, risina krustvārdu mīklas, mēģina noskaidrot, kas viņi katrs ir Latvijai, kā arī spēlē veselīgu savstarpējo saskarsmi attīstošas spēles. Bet tas vēl nav viss. Kad prāts pietiekami asināts un labie vārdi izskanējuši, tad katrs klases kolektīvs iededz svētku sveces Latvijas 94. jubilejas tortē. Un tiek svinēta dzimšanas diena. Svinēta tāpat kā katram no mums-ar labiem vārdiem, torti un mīlestību attieksmē pret jubilāru. Tikai šoreiz jubilāra godā- Latvija. Daudz laimes tev, mana Latvija!

Alda Jansone

GALERIJA